Elevhälsa

Skolans elevhälsa består av flera yrkesgrupper med olika kompetenser. De olika yrkesgrupperna de är viktiga i arbetet kring eleven för att tillsammans se möjligheter och förutsättningar för elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och skolläkare samt koordinator.

Elevhälsan har under rektors ledning ansvaret för att elevhälsoarbetet på skolenheten bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser och lokalt fattade beslut. Elevhälsan ska på ett strategiskt och operativt sätt arbeta förebyggande och hälsofrämjande på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Våra roller inom elevhälsan

Rektor

Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsan på skolan. Beslut om stödinsatser och åtgärdsprogram fattas av rektor. Om det finns risk för att en elev inte när kunskapsmålen ansvarar rektor för att behoven utreds och att särskilt stöd ges. Rektor har även ansvar för dokumentation avseende utredning, åtgärder och utvärdering av de insatser som genomförs i Uppsala AG. Rektor ansvarar för avstängningsärenden.

Programrektor .

Rektor har till programrektor delegerat ansvaret för eleverna på Fyris-E respektive Fyris-F. Delegationen omfattar ansvaret för elevernas utveckling mot målet med utbildningen, elevernas arbetsmiljö inklusive arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Programrektors ansvar för dokumentation avseende utredning, åtgärder och utvärdering av de insatser som genomförs på Fyris-E respektive Fyris-F.

Rektor beslutar om åtgärder som genererar kostnader vilket framgår av rektors delegationsordning till programrektor.

Kurator

Skolkuratorns huvudsakliga arbetsuppgifter består av samtal såsom stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal, liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras vårdnadshavare. Skolkuratorn kartlägger elevens sociala och psykosociala situation vid behov, samt skriver sociala utredningar vid ansökan om god man. Kurator har kompetens i psykosociala frågor och stödjer samt informerar personliga i dessa frågor. Kurator samverkar med andra myndigheter inom det sociala och ekonomiska området.

Psykolog

Psykologen har kunskap om barn och ungdom på både individ, grupp och organisationsnivå och arbetar i den anpassade gymnasieskolan med att göra bedömningar av elevers kognitiva nivå kopplat till funktionsnedsättning. Detta sker genom kartläggningar, observationer och samtal. Psykologen arbetar konsulterande mot personalen i dessa frågor. Psykologen kan också föra individuella samtal med elever i skolorienterade frågor.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan och skolläkarens ansvarar för den medicinska kompetensen elevhälsan och erbjuder inom och genomför hälsobesök innefattande hälsosamtal och hälsoundersökningar samt vaccinationer enligt fastställt basprogram.

Skolköterskan informerar personalen inom ramen för egenvården, om elevers läkemedel och medicinska utrustning vid t.ex sondmatning. Skolsköterskan genomför samtal med eleverna i frågor rörande sex- och samlevnad och ANDT. Samverkar med andra myndigheter i medicinska ärenden.

Skolläkaren ansvarar för medicinska bedömningar vid skolrelaterade hälsoproblem. Skolläkaren skriver vid behov och då det krävs läkarintyg inför beslut av andra myndigheter.

Specialpedagog

Specialpedagogen bidrar till utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behov hos alla elever i skolan. Insatser av specialpedagogen kan bestå av pedagogiska kartläggningar, analysatorer och åtgärder för elever i behov av stöd. Specialpedagogen är den anpssade gymnasieskolans resurs kring arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd och ledararbete med dokumentationen kring det.

Koordinator

Koordinator är huvudansvarig vid utslussningen till arbete/daglig verksamhet eller fortsatta studier. Detta sker genom samarbete med elev, vårdnadshavare, skola, praktikplatser, arbetsförmedling och daglig verksamhet.

Ansvarar för elevers praktik (ej APL) i samarbete med lärare utifrån elva förutsättningar verka för att hon/han får möjlighet till arbete inom öppna marknaden eller sysselsättning inom daglig verksamhet.

Uppdaterad: